webgara
مطالب یافت شده برای :

مدل جدید قراردادهای نفتی ایران ipc

است در برخی مناطق دشوار، نظیر دریای خزر سراغ نوعی از قراردادهای مشارکتی برود. آیا مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) ارتباطی به قراردادهای مشارکت در تولید دارد؟ خیر، مدل جدید ...
نفتی اعمال شود/ IPC الگوی مناسبی برای میادین کم‌ریسک ایران نیست کمیسیون انرژی مجمع نخبگان و متخصصان بسیجی کشور درباره آخرین وضعیت الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC
آیا مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) ارتباطی به قراردادهای مشارکت در تولید دارد؟ خیر، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به‌هیچ‌وجه ارتباطی به قراردادهای مشارکت در تولید...
Petroleum Contract: IPC) نامیده شده است. با وجود انتقادهای جدی نسبت به عدم انتشار جزییات مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، گروهی بر این نظر هستند :  «این رویکرد به عمد و از این جه...
آیا مدل قراردادهای جدید نفتی ایران «کپی» قراردادهای نفتی عراق است؟ (Iranian PetroleumContract) موسوم به (IPC) براساس چه «مدل»ی طراحی شده است؟ آیا این مدل در...
برای پیمانکارانی که می‌خواهند پس از لغو تحریم ها وارد ایران شوند، روشن کند. نزدیک؛ نه مطابق با مدل‌های جهانی قراردادهای جدید نفتی نقش مهمی در آینده صنعت نفت ایران دارند و...
ساختار جدید را تا ماه ژوئن یا جولای تکمیل کند. حسینی همچنین تاکید کرد: مدل جدید قراردادهای نفتی ایران از سوی دولت نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. این مقام ارشد نفتی
نوعی از قراردادهای مشارکتی برود. آیا مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) ارتباطی به قراردادهای مشارکت در تولید دارد؟ خیر، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به‌هیچ‌وجه ارتباطی...
آیا مدل قراردادهای جدید نفتی ایران «کپی» قراردادهای نفتی عراق است؟ (Iranian PetroleumContract) موسوم به (IPC) براساس چه «مدل»ی...
یک قدم مانده تا اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران / هیئت تطبیق آخرین منزل‌گاه IPC پیش از ابلاغ
مطلبی پیدا نشد
0.014